Sản phẩm

Dịch vụ Nhiệt luyện » Dịch vụ » Thường hóa

Thường hóa (Normalizing): Đưa tổ chức vật liệu về trạng thái ban đầu. 

Back to Top