Sản phẩm

Dịch vụ Nhiệt luyện » Dịch vụ » Nhuộm đen - Oxy hóa bề mặt

Nhuộm đen – oxi hóa bề mặt: Phủ một lớp hóa chất lên bề mặt sản phẩm nhằm chống rỉ

Back to Top