Sản phẩm và chất lượng

Thép công cụ

Chúng tôi cung cấp mọi loại thép công cụ để làm khuôn mẫu của nhiều ngành công nghiệp khác nhau như:
- Thép làm khuôn dập nguội:
   + SLD (SKD11), SLD-MG (SKD11 modified), SGT (SKS3), YCS3 (SKS93)...
   + Thép gió: YXM1 (SKH51), YXM4 (SKH52), YXR33 (Patented Steel), HAP (ASP23), HAP40 (SKH40)...
- Thép làm đúc nóng:
   + DAC (SKD61), FDAC (SKD61 + Heat Treatment), DAC-MG (Patented Steel)...
                                                                 - Thép làm khuôn nhựa:
                                                                           + HPM7, HPM-MAGIC, HPM-PRO, HPM38, 2311 (P20), 2083, 2085, 2316...

Back to Top