Sản phẩm

Heat Treatment Service » Services » Sub-zero treatment

 Làm lạnh sâu (Sub-Zero): hạ nhiệt độ sản phẩm về nhiệt độ từ âm 70 đến âm 150 độ C để khử Austenite dư thành Martensite giúp tổ chức vật liệu cứng và bền hơn.

Back to Top