Sản phẩm

Heat Treatment Service » Services » Annealing

Thường hóa (Normalizing): Đưa tổ chức vật liệu về trạng thái ban đầu. 

Back to Top